Portal pracy w branży modowej

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Local Brands sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Local Brands”), która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt@localbrands.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Local Brands sp. z o.o. – ul. Adama Branickiego 21A lok. 37, 02-972 Warszawa.

3. Local Brands przetwarza dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej www.localbrands.pl w zakresie niezbędnym do wykonania świadczonych za jej pośrednictwem usług.

4. Local Brands może przekazywać dane osobowe podmiotom, przy których pomocy realizuje powyższe cele, w tym utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną. Podane przez użytkownika dane osobowe będą w szczególności przekazywane podmiotom, na których oferty współpracy użytkownik udzielił odpowiedzi za pośrednictwem strony internetowej www.localbrands.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem realizacji przez Local Brands na rzecz użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.localbrands.pl.

6. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo:
◦ do informacji,
◦ dostępu do danych,
◦ do sprostowania i uzupełnienia danych,
◦ do usunięcia danych,
◦ do ograniczenia przetwarzania danych,
◦ do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu,
◦ do przenoszenia danych oraz
◦ do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

7. Jeżeli nie wymaga tego wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem strony, Local Brands nie przekazuje danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Local Brands przechowuje dane osobowe przez okres uzasadniony realizacją usług świadczonych na rzecz danego użytkownika.

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do niniejszego tekstu zostaną wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany.

10. Data ostatniej modyfikacji: 4 kwietnia 2024 roku.