Darmowa dostawa od transakcji na 300 zł u danej marki

Regulamin

/
Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
www.localbrands.pl z dnia 26.05.2022 roku

§ 1. Postanowienia ogólne oraz definicje:

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin Strony”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.localbrands.pl (dalej: „Strona”) administrowanej przez Local Brands sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Adama Branickiego 21A lok. 37, 02-972 Warszawa) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000918636 (numer NIP: 5213937957, numer REGON: 389820575) o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych – dane kontaktowe (e-mail: kontakt@localbrands.pl) – (dalej: „Pośrednik”).

Strona stanowi własność Pośrednika. Pośrednik jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie. Nazwa Strony, logo, zasady działania Strony, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

Korzystając ze Strony Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu Strony. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Strony przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania ze Strony.

W ramach Regulaminu Strony stosowane będą następujące terminy:

 1. Pośrednik – Local Brands sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Adama Branickiego 21A lok. 37, 02-972 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000918636 (numer NIP: 5213937957, numer REGON: 389820575) o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych;
 2. Kupujący – Użytkownik zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Strony;
 3. Dostawca – podmiot odpowiedzialny za realizację na rzecz Kupującego Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Strony;
 4. Regulamin Strony – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strony;
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.localbrands.pl, za pomocą której Pośrednik będzie świadczył Usługi;
 6. Produkt – towar przeznaczony do sprzedaży za pomocą Strony;
 7. Usługa – usługa lub usługi świadczone na Stronie przez Pośrednika na zasadach określonych w Regulaminie Strony;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Strony pomiędzy Kupującym a Dostawcą,
 9. Koszty Dostawy – koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy;
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony,

§ 2. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników ze Strony, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet,
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Strony zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Pośrednik informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Pośrednik informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Pośrednik zaleca korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach Usług świadczonych na Stronie, Pośrednik udziela Użytkownikom dostępu do Strony i zobowiązuje się do jej prowadzenia bez zbędnych przerw lub przestojów.
 2. Za pośrednictwem Strony świadczona jest usługa sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikami a Dostawcami. Pośrednik jest uprawniony do organizowania za pośrednictwem Strony akcji promocyjnych dotyczących oferowanych Produktów jak i usługi ich sprzedaży.
 3. Na Stronie świadczone są również inne Usługi, których zakres i rodzaj podany jest na Stronie, w tym szczegółowe informowanie Użytkowników o szczegółach dotyczących konkretnego Produktu.

§ 4. Rejestracja

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony jest możliwe zarówno po założeniu przez Użytkownika konta na Stronie jak i bez założenia konta na Stronie.
 2. W przypadku braku założenia konta przez Użytkownika na Stronie, Użytkownik każdorazowo przez zawarciem Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do podania poniższych danych:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania),
  • informację czy Użytkownik nabywa Produkt jako konsument (tj. po zawarciu Umowy Sprzedaży otrzymuje paragon w formie elektronicznej drogą mailową) czy też jako przedsiębiorca,
  • numer NIP i firmę Użytkownika będącego przedsiębiorcą, jeżeli nabywa Produkt jako przedsiębiorca co jest równoznaczne z wolą Użytkownika uzyskania drogą mailową faktury VAT z tego tytułu,
  • wybrany sposób dostawy.
 3. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika dostępu do Strony jest uprzednie zaakceptowanie Regulaminu Strony jak i obowiązującej na Stronie polityki prywatności i polityki cookies.
 4. Celem założenia konta na Stronie przez Użytkownika niezbędne jest jednorazowe podanie danych, o których mowa w §4 pkt 2 Regulaminu Strony.
 5. Niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego do założenia konta, Pośrednik poinformuje Użytkownika o rejestracji konta oraz prześle login i hasło do zalogowania się do konta na podany w formularzu adres e-mail Użytkownika.

§ 5. Zamówienie Produktu

 1. Złożenie zamówienia Produktu odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na Stronie.
 2. Przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika, Pośrednik każdorazowo udzieli Użytkownikowi informacji o:
  a) Produkcie i jego cechach, w tym udostępni jego zdjęcia;
  b) cenie Produktu,
  c) dostępności Produktu oraz przewidywanym terminie i kosztach dostawy Produktu,
  d) warunkach i sposobach płatności za Produkt przez Użytkownika.
 3. Zamówienie wybranych Produktów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia oznaczony napisem „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy Sprzedaży danego Produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
 5. W przypadku ewentualnego braku dostępności części wybranych Produktów, Użytkownik proszony jest o ponowną akceptację Produktów dostępnych.

§6. Realizacja zamówienia

 1. Za pośrednictwem Strony Użytkownik zawiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio z Dostawcą danego Produktu.
 2. Warunkiem przystąpienia do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia jest zapłata przez Użytkownika ceny na rachunek bankowy Dostawcy, który zostanie Użytkownikowi podany w końcowej fazie zamówienia po wybraniu przez Użytkownika opcji „Zamawiam i płacę”.
 3. W przypadku zmiany ceny danego Produkt w okresie od momentu złożenia zamówienia przez Użytkownika do momentu wysłania Produktu na wskazany przez Użytkownika adres, Pośrednik niezwłocznie poinformuje mailowo bądź telefonicznie Użytkownika o tym fakcie. W powyższym przypadku, Użytkownik będzie uprawniony do realizacji zamówienia za zapłatą nowej ceny albo zrezygnowania z zamówienia danego Produktu. W przypadku niemożności skontaktowania się w powyższym zakresie z Użytkownikiem w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie danego Produktu zostanie anulowane, a zapłacona przez Użytkownika cena zwrócona na jego rachunek bankowy.
 4. Dostawca jest podmiotem odpowiedzialnym względem Użytkownika za terminowe dostarczenie Produktu w wybrany przez Użytkownika w ramach Strony sposób.
 5. Dostawca realizować będzie zamówienia na rzecz Użytkowników w terminie określonym każdorazowo na Stronie przy dokonywaniu zamówienia Produktów przez Użytkownika. W przypadku braku zawarcia na Stronie informacji dotyczących terminu realizacji wybranego zamówienia, Dostawca zobowiązuje się wysłać Produkt na wskazany przez Użytkownika adres w ciągu 24 godzin (w ramach dni roboczych). W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika w dzień ustawowo wolny od pracy, Produkt zostanie wysłany w ciągu najbliższego dnia roboczego.

§ 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu Dostawcy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik musi poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub skan przesłany pocztą elektroniczną. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia Użytkownikowi faktu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zwrócić Produkt Dostawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Użytkownik będący konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o których mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza, który każdorazowo dołączony zostanie do przesyłki zawierającej Produkt jak i znajduję się na Stronie w zakładce Zwroty. Powyższe sposoby złożenia oświadczenia o odstąpieniu nie są obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia Produktu przez Użytkownika będącego konsumentem.
 6. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem umowę uważa się za niezawartą.
 7. Po skutecznym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Dostawca informuje niezwłocznie Pośrednika o tym fakcie. Dostawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy Sprzedaży zwraca uiszczone przez Użytkownika płatności na jego rachunek bankowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Stronę).
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity – Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.), w szczególności, gdy Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8. Dostawa

 1. Koszt dostawy Produktu jest uzależniony od wyboru sposobu dostawy zaznaczonego przez Użytkownika w ramach procedury składania zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia Produktu Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy Produktu.
 3. Koszt dostawy jak i zapłata ceny Produktu (zawierająca podatek VAT) obciąża wyłącznie Użytkownika będącego Kupującym, chyba że cena zakupu towarów od poszczególnego Dostawcy przewyższa wartość 300PLN, wtedy koszt dostawy zostaje pokryty przez Pośrednika.

§ 9. Odpowiedzialność i procedura reklamacyjna

 1. Wszystkie produkty dostępne na Stronie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta na okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
 2. Wyłącznie Dostawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika z tytułu wszelkich roszczeń związanych z wadami Produktów nabytych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich reklamacji dotyczących zamówionych Produktów za pośrednictwem Pośrednika poprzez odpowiednią funkcję na stronie „Reklamacja”. Dostawcy po otrzymaniu informacji za pośrednictwem Pośrednika zobowiązani są do ich rozpatrzenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu Produktu.
 4. Celem zgłoszenia reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia karty reklamacyjnej, która znajduję na Stronie w zakładce Reklamacje
 5. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem technicznym Strony, w tym z jej standardem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Pośrednika przynależnych mu obowiązków należy składać na adres mailowy: kontakt@localbrands.pl.

§ 10.Newsletter

 1. Pośrednik może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu ich o promocjach, wybranych Produktach, konkursach i nowościach w ramach Strony, a także o innych usługach świadczonych przez Pośrednika bądź Dostawców, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Pośrednika podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Pośrednik zastrzega sobie prawo do:
 3. wysyłania do Użytkowników za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. czasowego wyłączania usługi newslettera;
 5. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny;
 6. zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin Strony.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Strony. Wszelkie zmiany Regulaminu Strony zostaną uwidocznione na Stronie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 2. O zmianie Regulaminu Strony zarejestrowani na Stronie Użytkownicy zostaną powiadomieni również pocztą email, na wskazany adres e-mail z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Strony zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu Strony. Oświadczenie takie jest równoznaczne z likwidacją konta Użytkownika na Stronie.
 4. Dla Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu Strony, ważne będą postanowienia Regulaminu Strony w dotychczasowym brzmieniu.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Niniejsza wersja Regulaminu Strony obowiązuje od dnia 4 lipca 2022 roku.

Tutaj szybko znajdziesz czego szukasz!

Twój koszyk zakupowy

Brak produktów w koszyku.

Powiadom mnie kiedy produkt będzie dostępny Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.