Portal pracy w branży modowej

Regulamin

 REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 
www.localbrands.pl 
z dnia 04.04.2024 roku 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a) Administrator – podmiot administrujący Stroną tj. Local Brands sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Adama Branickiego 21A lok. 37, 02-972 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000918636 (numer NIP: 5213937957, numer REGON: 389820575) o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych 

b) Regulamin Strony – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze strony internetowej www.localbrands.pl; 

c) Strona – strona internetowa www.localbrands.pl; 

d) Użytkownik – każda osoba korzystająca z zawartości Strony za pośrednictwem sieci internet. 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@localbrands.pl. 

3. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie. Nazwa Strony, logo, zasady działania Strony, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych. 

4. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Strony. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Strony przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania ze Strony. Każda osoba odwiedzająca Stronę jest zobowiązana do potwierdzenia zaakceptowania Regulaminu Strony jak i obowiązującej na Stronie polityki prywatności i polityki cookies , co jest warunkiem możliwości skorzystania z zawartości Strony. 

§ 2. Warunki techniczne 

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony niezbędne jest łącznie: 

a) połączenie z siecią Internet, 

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, 

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies. 

2. W ramach Strony zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). 

3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. 

4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet. 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach usług świadczonych na Stronie, Administrator udziela Użytkownikom dostępu do Strony i zobowiązuje się do jej prowadzenia bez zbędnych przerw lub przestojów. 

2. Świadczone za pośrednictwem Strony usługi polegają na umożliwianiu Użytkownikom Strony publikowania ogłoszeń skierowanych do innych Użytkowników, w szczególności ofert współpracy w zakresie branży modowej. 

3. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. 

4. Uzyskanie dostępu do Strony, w tym zapoznawanie się z treścią opublikowanych na Stronie ofert współpracy oraz udzielanie odpowiedzi na oferty współpracy, nie wymaga zarejestrowania się przez Użytkownika na Stronie tj. założenia konta na Stronie. 

5. Publikowanie przez Użytkownika ofert współpracy na Stronie wymaga zarejestrowania się przez Użytkownika na Stronie tj. założenia konta na Stronie zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu Strony. 

§ 4. Rejestracja 

1. W celu zarejestrowania się przez Użytkownika na Stronie niezbędne jest podanie za pośrednictwem Strony następujących danych Użytkownika: 

a) imię i nazwisko Użytkownika będącego osobą fizyczną albo pełne dane firmy (w tym numer NIP) Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 

b) adres e-mail; 

c) numer telefonu; 

d) informacji na temat działalności Użytkownika (portfolio). 

2. Podane przez Użytkownika dane kontaktowe będą podstawą do wygenerowania na Stronie formularza kontaktowego służącego do kontaktu z danym Użytkownikiem (publikującym na Stronie ofertę współpracy) przez innych Użytkowników. 

3. Niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Administrator poinformuje Użytkownika o zarejestrowaniu na Stronie konta Użytkownika bądź odmowie zarejestrowania konta Użytkownika, jeśli Użytkownik nie spełnił w procesie rejestracji konta warunków określonych Regulaminem Strony lub przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego. 

4. W przypadku zarejestrowania na Stronie konta Użytkownika, Administrator prześle Użytkownikowi login i hasło do zalogowania się do konta na podany przez Użytkownika adres e-mail Użytkownika. 

5. Administrator może odmówić rejestracji konta, w przypadku, gdy podane w czasie zakładania konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny Użytkownik nie był uprawniony do ich podania. 

6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Administrator może uzależnić rejestrację konta od przedstawienia przez potencjalnego Użytkownika dokumentów ich potwierdzających. 

7. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli trwałego usunięcia konta ze Strony, Użytkownik przesyła na adres mailowy Administratora żądanie usunięcia konta ze Strony. Żądanie usunięcia konta ze Strony powinno zostać w każdym wypadku przesłane z adresu mailowego, który Użytkownik wskazał uprzednio celem założenia konta na Stronie. Administrator – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania usunięcia konta – usunie konto ze Strony i poinformuje mailowo Użytkownika o usunięciu konta ze Strony. Usunięcie konta ze Strony nie wywiera wpływu na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Użytkownika przed datą usunięcia konta ze Strony. 

8. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli tymczasowej dezaktywacji konta na Stronie, Użytkownik przesyła na adres mailowy Administratora żądanie dezaktywacji konta. Żądanie dezaktywacji konta na Stronie powinno zostać w każdym wypadku przesłane z adresu mailowego, który Użytkownik wskazał uprzednio celem założenia konta na Stronie. Administrator – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania dezaktywacji konta – dokona dezaktywacji konta na Stronie i poinformuje mailowo Użytkownika o dezaktywacji konta. 

9. Postanowienia zawarte w §4 pkt 8 Regulaminu Strony stosuje się odpowiednio do przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli ponownej aktywacji konta na Stronie (tj. konta, które zostało uprzednio zdezaktywowane zgodnie z wolą Użytkownika). 

§ 5. Publikowanie ofert współpracy 

1. Po zarejestrowaniu się przez Użytkownika na Stronie, Użytkownik pozostaje uprawniony do publikowania na Stronie ofert dotyczących współpracy skierowanych do innych Użytkowników. 

2. Celem opublikowania na Stronie oferty przez Użytkownika, Użytkownik wypełnia formularz za pośrednictwem swojego konta na Stronie. 

3. Każdorazowo publikacja oferty na Stronie jest uzależniona od zaakceptowania treści oferty przez Administratora. 

4. W przypadku uzupełnienia przez Użytkownika formularza celem opublikowania oferty, Administrator może poinformać drogą mailową Użytkownika o akceptacji i opublikowaniu oferty współpracy bądź odmowie publikacji oferty. 

5. Administrator jest uprawniony do odmowy publikacji oferty na Stronie, w przypadku gdy jej treść jest niezgodna z Regulaminem Strony lub przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności gdy zawiera treści bezprawne lub obraźliwe bądź dyskryminujące. 

6. Użytkownik jest uprawniony, jeżeli konto Użytkownika na Stronie pozostaje aktywne, do samodzielnego usunięcia ze Strony opublikowanych uprzednio przez siebie ofert współpracy. 

7. Figurowanie na Stronie opublikowanych ofert współpracy nie jest ograniczone czasowo. Publikowane na Stronie oferty współpracy będą figurowały na Stronie aż do momentu ich ewentualnego usunięcia przez Użytkownika bądź przez Administratora na zasadach określonych Regulaminem Strony. 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony należy składać na adres mailowy: kontakt@localbrands.pl. 

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji) oraz opis na czym polegały nieprawidłowości i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. 

3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

§ 7. Odpowiedzialność 

1. Administrator nie ponosi względem Użytkowników odpowiedzialności z tytułu treści zawartych w publikowanych przez Użytkowników ofertach współpracy, w tym w szczególności nie odpowiada za ewentualną nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Użytkowników w treści ofert czy też nawiązanie/nienawiązanie współpracy między Użytkownikami. 

2. Użytkownik ponosi wobec Administratora odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu Strony, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń złożonych przez Użytkownika. 

3. Zabronione za pośrednictwem Strony pozostaje publikowanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Strony. 

2. Użytkownicy posiadający konta na Stronie zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie Strony drogą mailową z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika braku zgody na zmianę Regulaminu Strony, konto Użytkownika na Stronie zostanie trwale usunięte przez Administratora wraz z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie Strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Strony obowiązują przepisy prawa polskiego. 

4. Niniejsza wersja Regulaminu Strony obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2024 roku.